Poštovné zdarma

 

Posielame cez:

Remax

GLS

 

 

KONTAKTY

MIPEA, s.r.o.
Slovenská 5
085 01 Bardejov
tel: +421 949214304
eshop@dekorstudio.sk
tel. kontakt v pracovné dni od 10.00 - 15.00hod

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 23,50 Eur (634,50 Kč)
Cena 16,90 Eur (456,30 Kč)
Cena 19,50 Eur (526,50 Kč)

Partneri dekorstudio.sk:

Nálepky

 

Spoločenské šaty


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednanie tovaru

Obchodný zákonník

Zákon 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník
Platnosť od: 18.12.1991 Účinnosť od: 01.01.2009

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh prvých 24 hodín, kedy má kupujúci možnosť od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a to písomne mailom, alebo telefonicky. Po 24 hodinách považujeme objednávku za záväznú a kupujúci sa zaväzuje predbežnú faktúru doručenú mailom uhradiť najneskôr do 7dní od objednania tovaru, ak si zvolil formu PLATBY PREVODOM vopred na účet. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU a nezrušil objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne od doručenia oznámenia poštou alebo kuriérom a súčasne tento tovar na mieste uhradiť. V prípade neprevzatia dobierky sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená, teda uhradiť náklady na poštovné za poslanie 5eur a za vrátenú dobierku 2,50eur, teda spolu 7,50eur a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vrátenia balíka na číslo účtu uvedeného vo faktúre, a pod variabilným symbolom, ktorý mu bol poslaný mailom pri objednaní tovaru. Kupujúci má právo požiadať o preposlanie tovaru opakovane a v tomto prípade sa mu k cene priráta nie celý, ale polovica sankčného poplatku, teda 3,75ur.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Zmluvné strany

Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne a z vlastnej vôle vyplnila a odoslala elektronickú objednávku.

Predávajúcim sa rozumie MIPEA, s.r.o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 46845879

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 1 do 12 pracovných dní odo dňa uhradenia objednávky v prípade platby vopred, alebo do 12 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky v prípade dobierky. Nepredvídateľné okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a oznámiť mu náhradný termín dodania tovaru.

Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Na tomto mieste je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar osobne, alebo splnomocniť osobu na prevzatie tovaru v prípade jeho neprítomnosti.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike s využitím tretích subjektov. Kupujúci je povinný v najkratšom možnom čase upozorniť predávajúceho, keď mu zásielka nebola načas doručená, aby bolo možné v najkratšom možnom čase zabezpečiť opätovné doručenie. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v polovičnej výške, ako je uvedené v bode OBJEDNÁVKA. Predávajúci neručí za dodanie v prípade nesprávnych údajov zadaných zo strany kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení a za prítomnosti prepravcu.

V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred.

Dodávky objednaného tovaru z Českej republiky budú realizované v čase od 5 do 20 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej sumy za objednaný tovar na účet vedený v Českej republike.

Rozvoz tovaru na územie Českej republiky zaisťujeme kuriérskou službou Geis.

Platobné podmienky

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. V prípade, že ste zvolili platbu prevodom, riaďte sa údajmi uvedenými v predbežnej faktúre, ktorá Vám bola doručená po objednaní tovaru mailom. Daňový doklad posielame mailom, daňový doklad poštou posielame na vyžiadanie.

Možnosti platieb na území Slovenskej republiky
  • Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200 € (6025,2 Sk) má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu. Sankčné poplatky v prípade neprevzatia dobierky sú rozpísané v prvom bode obchodných podmienok.
  • Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet ČSOB banky Slovensko SK32 7500 0000 0040 1697 7244. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho­. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
Možnosti platieb na území Českej republiky
  • Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet ČSOB banky Česko 261588252/0300. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.dekorstudio.sk.

Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu: MIPEA s.r.o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov. Po obdŕžaní tovaru a písomnej reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii kupujúceho a musí byť do 14 dní doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho na náklady kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. Reklamovaný tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý. Takto vrátiť nie je možné tovar, ktorý bol vyrobený na objednávku a na jeho vrátenie neexistuje žiaden relevantný dôvod. Jedná sa o každý tovar, pri ktorom si sami volíte farbu produktu. V prípade objednania tovaru na DOBIERKU, ktorý sa vyrába špeciálne na zákazku ( jedná sa o každý tovar, pri ktorom si kupujúci sám vyberá farbu tovaru, rozmer...),ak kupujúci odmietne tovar prevziať a cena tovaru spolu je vyššia ako 30eur, vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť storno poplatok vo výške 50% ceny tovaru najneskôr do 5 pracovných dní.

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmlúvy môže spotrebiteľ použiť nasledovný dokument: formulár - odstúpenie od zmlúvy

S ohľadom na ust. § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastné farby, farebné variácie alebo upravujú štandardné rozmery. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, nakoľko tovar Vám bude vrátený a budeme od Vás požadovať úhradu za poštovné. V prípade neprebratia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru+náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky+ náklady na znovu poslanie balíka, prevodom na účet v banke vopred.

Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interne účely. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov a pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí. Písomný daňový doklad posielame len na vyžiadanie, ak Vám nestačí faktúra, ktorá Vám pri objednaní príde mailom.

 

ZGYyMGZi